Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

   ZAMKNIJ

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

     za rok podatkowy trwający od 7 marca 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.

sporządzona na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

    

 

Fabryka Mebli Benix Kaczorowscy sp. z o.o.

z siedzibą w Mroczeniu

    

    

    

 

 

 1. Podstawowe informacje o podatniku.

 

Dokument zawiera informacje o strategii podatkowej realizowanej przez Fabrykę Mebli Benix Kaczorowscy sp. z o.o. (dalej jako Benix lub Spółka) w roku podatkowym trwającym od 7 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Spółka zgodnie z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązana jest do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 ze względu na przekroczenie przychodu powyżej 50 mln euro.

 

Benix jest producentem mebli tapicerowanych. W ofercie Spółki znajdują się: narożniki, sofy
i fotele produkowane z wysokiej jakości tkanin tapicerskich jak i skór naturalnych,

 

Wysoka jakość produktów oraz ciekawe wzornictwo zagwarantowały Spółce sukces i szeroko rozumiany rozwój.

 

Spółka dysponuje dwoma nowoczesnymi obiektami produkcyjnymi o łącznej powierzchni
80.000 m2 oraz doskonałym parkiem maszynowym. Wykwalifikowana oraz doświadczona kadra pracowników, pozwala na realizację licznych i trudnych zamówień, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości produktów. Dzięki inwestycjom w kapitał ludzki i technologie, Benix rozszerzył swój geograficzny zasięg działania i obecnie oferuje swoje meble Kontrahentom na całym świecie.

 

NIP Benix to: 619-195-34-92, natomiast KRS: 0000958521. Kapitał zakładowy Spółki wynosi
9 062 000,00 zł.

 

Siedziba Spółki znajduje się w Mroczeniu 29a, 63-604 Baranów.

 

 1. Informacje o stosowanych przez Benix procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Benix należycie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków podatkowych w wymaganym terminie i w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

Zasady działania przyjęte przez Spółkę wynikają z wieloletniego doświadczenia oraz długoletniego budowania przez nią wizerunku wobec organów podatkowych jako rzetelnego podatnika.

 

Zarząd Spółki oraz kierownictwo Benix czuwa nad prawidłowym wypełnianiem przez pracowników Spółki oraz osób współpracujących ze Spółką obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego. Osoby realizujące obowiązki podatkowe w Spółce posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań.
W Benix funkcjonuje szereg stosowanych procedur, które mają na celu zapewnienie prawidłowości postępowania oraz unikanie sytuacji mogących  budzić ryzyka i/lub wątpliwości podatkowe.

 

Benix w  roku  podatkowym  2022  posiadała następujące procedury zapewniające prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów  prawa  podatkowego, które to procedury uwzględniają strukturę organizacyjną Spółki oraz charakter i skalę prowadzonej działalności:

- procedura dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego,

- procedura należytej staranności dotycząca podatku VAT,

- procedura dotycząca tzw. białej listy,

- procedura dotycząca podatku u źródła,

- procedura dotycząca sposobu rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych,

- procedura dotycząca mechanizmu podzielonej płatności,

- procedura dotycząca podatku od nieruchomości,

- procedura dotycząca obiegu i archiwizacji dokumentów podatkowych,

- procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

 

Dodatkowo w Spółce obowiązują poniższe procedury:

- kodeks etycznego postepowania w biznesie,

- polityka zarządzania monitoringiem wizyjnym,

- instrukcja kancelaryjna,

- procedura nawiązywania przebiegu oraz ustalania stosunku pracy,

- instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,

- wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- polityka zabezpieczeń ryzyk finansowych,

- procedura postepowania w przypadku naruszenia zasad polityki RODO ,

- polityka bezpieczeństwa IT,

- polityka rachunkowości.

 

Ww. procedury podlegają weryfikacji i aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa lub prezentowanego stanowiska przez organy podatkowe i/lub sądy administracyjne. 

 

Spółka w sytuacji powstania wątpliwości podatkowych co do zasady zasięga opinii podmiotu specjalizującego się w prawie podatkowym tj. spółki doradztwa podatkowego oraz w razie potrzeby analizuje wydawane interpretacje indywidualne, interpretacje ogólne, wiążące informacje stawkowe, wyroki sądów  administracyjnych oraz objaśnienia podatkowe. Dodatkowo Spółka korzysta z komentarzy i opinii wydawanych przez wyspecjalizowane podmioty do przepisów podatkowych w celu jak najlepszego wypełnienia ciążących na niej obowiązków podatkowych.

 

Benix w celu prawidłowego wypełnienia ciążących na nim obowiązków podatkowych stosuje również następujące środki:

- pogłębianie oraz aktualizowanie wiedzy przez pracowników i współpracowników Spółki polegające na zapoznawaniu się ze specjalistycznymi opracowaniami oraz artykułami podatkowymi,

- uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach, które mają na celu uaktualnienie wiedzy podatkowej,

- dokonywanie podatkowych audytów wewnętrznych.

 

 1. Informacje o stosowanych przez Benix dobrowolnych formach współpracy
  z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka występuje z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wiążących informacji stawkowych. W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskami
o wydanie interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej ani ich nie otrzymała.

 

Spółka w 2022 r. nie zawierała z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy
o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.

 

 1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej,
  z podziałem na podatki, których dotyczą.

 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, w związku z czym ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jest również czynnym podatnikiem VAT, podatku od nieruchomości oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

Spółka w przewidzianym prawem terminie w 2022 r. realizowała obowiązki wynikające
z przepisów prawa podatkowego, w tym m.in.:

 • identyfikowała zdarzenia, które powodowały powstanie obowiązków podatkowych,
 • sporządzała i przesyłała Jednolite Pliki Kontrolne,
 • regulowała ciążące na niej zobowiązania podatkowe,
 • składała właściwe deklaracje, zeznania podatkowe, informacje, wykazy oraz zestawienia,
 • weryfikowała rzetelność kontrahentów,
 • weryfikowała tzw. białą listę i dopełniała ciążących w związku z tym obowiązków,
 • dokonywała płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności,
 • weryfikowała dokonywane czynności/zawierane transakcje przez pryzmat obowiązku złożenia zawiadomienia o powstaniu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy,
 • wypełniała obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

 

W roku 2022 Spółka była podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

W 2022 r. Benix nie przekazywał Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji
o schematach podatkowych.

 

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a
  ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Suma bilansowa Spółki na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 155 858 378,44  zł. Tym samym Benix jest zobowiązany wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość
w 2022 r. przekroczyła 7 792 818,92 zł.

 

W 2022 r. Benix zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które dotyczyły:

- wynajmu powierzchni biurowych,

- sprzedaży usług transportowych,

- sprzedaży usług szycia,

- sprzedaży towarów,

- sprzedaży materiałów,

- zakupu usług transportowych,

- zakupu usług szycia i krojenia,

- zakupu towarów,

- zakupu materiałów,

- wynajmu pokoi.

 

Łączna suma wszystkich poszczególnych transakcji przekroczyła wartości 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Łączna suma wszystkich transakcji
z podmiotami powiązanymi w 2022 r. wyniosła 54 276 143, 14 zł.

 

Wartość transakcji z podmiotem powiązanym:

 • Fabryka Mebli BENIX sp. z o.o. – 12 291 117,49 zł;
 • Livello Sofa sp. z o.o. sp. k. – 41 432 271,01 zł;
 • Livello Sofa sp. z o.o. – 1 200,00 zł;
 • Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy sp. j. – 73 977,81 zł;
 • Henryk Kaczorowski FABRYKA MEBLI PIASKI – 136 292,86 zł;
 • Elżbieta Kaczorowska CENTRUM HANDLOWE – 329 607,62 zł;
 • LKW-LUKAS TRANSPORT-SPEDYCJA ŁUKASZ KACZOROWSKI – 5 327,70 zł.

 

Powiązania występujące z podmiotami powiązanymi to powiązania osobowe wynikające
z art. 11a ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT.

 

Spółka nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a
  ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W 2022 r. Benix nie podejmował ani nie planował działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

 

 1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia o podatku akcyzowym.

 

W 2022 r. Benix nie składał wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej,
 • indywidualnej interpretacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej,
 • wiążącej informacji akcyzowej.

 

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie
  art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

W 2022 r. Benix nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.